7eminar Підтвердіть свій еmail На Вашу пошту надіслано повідомлення
lector

МСФЗ легкий
старт

Online-школа фінансів

30 уроків + тести

з Ольгою Значковою

Все більше і більше підприємств переходить
на міжнародні стандарти. І спеціалісти саме цих
компаній отримують найвищу зарплату. Ви ж
хочете опинитися серед них? Тоді будьте в тренді!

Профі-лектор (один з найкращих у своїй сфері)
у 30 відеоуроках надасть практичні рекомендації
для роботи згідно МСФЗ, відповість на ваші
запитання, а тести допоможуть закріпити
отримані знання. Ви зможете переглядати уроки
у будь-який час – online-формат сприяє цьому.

Все більше і більше підприємств переходить
на міжнародні стандарти. І спеціалісти саме цих
компаній отримують найвищу зарплату. Ви ж
хочете опинитися серед них? Тоді будьте в тренді!

Профі-лектор (один з найкращих у своїй сфері)
у 30 відеоуроках надасть практичні рекомендації
для роботи згідно МСФЗ, відповість на ваші
запитання, а тести допоможуть закріпити
отримані знання. Ви зможете переглядати уроки
у будь-який час – online-формат сприяє цьому.

Наша online-школа навчить:

 • організовувати і вести
  бухоблік відповідно до МСФЗ;
 • проводити оцінку ОЗ, інвестиційної
  нерухомості, інших активів;
 • обліковувати орендні,
  валютні, фінансові, інші операції у
  форматі МСФЗ;
 • складати фінансову звітність за
  стандартами МСФЗ.
Для кого ця школа
Банкір Банкір

Банкір

Економіст Бухгалтер

Бухгалтер

Головний бухгалтер Головний
бухгалтер

Головний
бухгалтер

Фінансист фінансист

Економіст/
фінансист

Аудитор Аудитор

Аудитор

Про що
дізнаєтеся
 • Які суб’єкти і для чого повинні вести облік за МСФЗ
 • Вимоги до обліку активів, запасів, доходів, витрат і т. д.
 • Як відображати резерви, зобов’язання, зміну валютних курсів
 • Облікова політика, зміни оцінок, помилки: як визначати
 • Які вимоги до звіту про фінансовий стан, сукупний дохід і т. д.
 • Як складати консолідовану звітність
Ольга Значкова

Лектор

Ольга
Значкова

ACCA, кандидат економічних наук, консультант з МСФЗ, керівник проекту IFRS Solution

програма КУРСУ
Модуль 1 МСФЗ: призначення і структура. Елементи фінансової звітності
(уроки 1-3)
Урок 1. Що таке МСФЗ
 • Навіщо потрібні МСФЗ і які документи входять до їх складу
 • Ієрархія стандартів
 • Які компанії повинні складати звітність за МСФЗ

Тестові завдання

Урок 2. Концептуальні засади
Частина 1. П'ять елементів фінансової звітності
 • Мета фінансової звітності
 • Активи, зобов'язання та капітал
 • Доходи й витрати

Тестові завдання

Урок 3. Концептуальні основи
Частина 2. Визнання й оцінка. Корисність інформації
 • Визнання та оцінка елементів фінансової звітності
 • Якісні характеристики корисної фінансової інформації

Тестові завдання

Модуль 2 Запаси, основні засоби, нематеріальні та інші активи. Оцінка і визнання
(уроки 4-9)
Урок 4. Запаси
 • Визначення запасів та їх первісна оцінка
 • Подальша оцінка запасів
 • Вибуття запасів

Тестові завдання

Урок 5. Основні засоби
 • Визначення основних засобів, їх визнання та первісна оцінка
 • Два методи подальшої оцінки основних засобів
 • Амортизація основних засобів

Тестові завдання

Урок 6. Інвестиційна нерухомість
 • Відмінність інвестиційної нерухомості від основних засобів
 • Два методи подальшої оцінки інвестиційної нерухомості

Тестові завдання

Урок 7. Нематеріальні активи
 • Визначення нематеріальних активів
 • Визнання придбаних нематеріальних активів
 • Визнання внутрішньо створених нематеріальних активів
 • Подальша оцінка нематеріальних активів

Тестові завдання

Урок 8. Зменшення корисності активів
 • Ознаки знецінення активів
 • Тест на знецінення
 • Відображення знецінення в обліку

Тестові завдання

Урок 9. Необоротні активи, що призначені для продажу
 • Визначення та критерії класифікації
 • Оцінка необоротних активів, призначених для продажу
 • Відображення в обліку і звітності

Тестові завдання

Модуль 3 Витрати на позики, забезпечення, податок на прибуток, валюта тощо
(уроки 10-14)
Урок 10. Витрати на позики
 • Поняття «витрати на позики» і «кваліфікований актив»
 • Витрати на позики, які слід капіталізувати. Процедура капіталізації

Тестові завдання

Урок 11. Резерви (забезпечення), умовні зобов'язання та умовні активи
 • Поняття резервів, умовних зобов'язань і умовних активів
 • Визнання й оцінка резервів
 • Розкриття умовних зобов'язань і умовних активів

Тестові завдання

Урок 12. Податки на прибуток
 • Поточні й відстрочені податки
 • Принципи обліку відстрочених податків

Тестові завдання

Урок 13. Виплати працівникам
 • Короткострокові винагороди
 • Бонуси
 • Виплати по закінченні трудової діяльності

Тестові завдання

Урок 14. Вплив змін валютних курсів
 • Функціональна валюта і валюта подання звітності
 • Первісна і подальша оцінка статей, виражених в іноземній валюті. Монетарні й немонетарні статті
 • Облік курсових різниць при перерахунку з іноземної валюти в функціональну, а також з функціональної у валюту подання звітності

Тестові завдання

Модуль 4 Оренда: облік у орендаря та орендодавця
(уроки 15-16)
Урок 15. Оренда
Частина 1. Принципи обліку оренди. Відображення оренди в обліку орендаря
 • Визначення оренди. Поняття «ідентифікований актив» і «контроль над використанням активу»
 • Облік оренди в орендаря: первісна оцінка зобов'язань з оренди та орендного активу
 • Подальша оцінка зобов'язань з оренди та орендного активу

Тестові завдання

Урок 16. Оренда
Частина 2. Відображення оренди в обліку орендодавця. Модифікація оренди
 • Відображення оренди в обліку орендодавця
 • Модифікація оренди в обліку орендаря й орендодавця

Тестові завдання

Модуль 5 Виручка: визнання в обліку. Особливості окремих договорів (уроки 17-18)
Урок 17. Виручка за договорами з покупцями
Частина 1. П'ятикрокова модель визнання виручки
 • Ідентифікація договору
 • Ідентифікація обов'язків до виконання
 • Визначення ціни угоди
 • Розподіл ціни угоди
 • Визнання виручки

Тестові завдання

Урок 18. Виручка за договорами з покупцями
Частина 2. Окремі види угод
 • Продаж з правом на повернення
 • Договори зворотного викупу
 • Невідшкодовувані початкові платежі
 • Поступки в ціні
 • Знижки за обсяг
 • Гарантії
 • Операції з відкладеним постачанням
 • Договори консигнації й комісії
 • Ліцензії

Тестові завдання

Модуль 6 Фінансові інструменти: класифікація, визнання, облік
(уроки 19-21)
Урок 19. Фінансові інструменти
Частина 1. Поняття і класифікація фінансових інструментів. Первісне визнання фінансових активів
 • Поняття фінансових інструментів та їх види
 • Класифікація фінансових активів згідно з МСФЗ 9
 • Аналіз бізнес-моделі та виконання SPPI-тесту з метою класифікації фінансових активів
 • Первісне визнання фінансових активів

Тестові завдання

Урок 20. Фінансові інструменти
Частина 2. Подальше визнання фінансових активів
 • Облік боргових фінансових активів за амортизованою собівартістю
 • Облік боргових фінансових активів за справедливою вартістю з переоцінкою через капітал
 • Облік боргових фінансових активів за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток і збитки
 • Облік інструментів капіталу за справедливою вартістю: з переоцінкою через капітал
 • Облік інструментів капіталу за справедливою вартістю: з переоцінкою через прибуток і збитки

Тестові завдання

Урок 21. Фінансові інструменти
Частина 3. Облік фінансових зобов'язань
 • Первісна оцінка фінансових зобов'язань
 • Облік фінансових зобов'язань за амортизованою собівартістю
 • Облік фінансових зобов'язань за справедливою вартістю

Тестові завдання

Модуль 7 Облікова політика. Бухгалтерські оцінки та помилки. Звіти
(уроки 22-27)
Урок 22. Облікова політика, зміни бухгалтерських оцінок і помилки
 • Відмінності між зміною облікової політики, зміною облікових оцінок і виправленням помилки
 • Облік змін в обліковій політиці
 • Облік зміни бухгалтерських оцінок
 • Облік виправлення помилок, допущених у попередніх періодах

Тестові завдання

Урок 23. Події після закінчення звітного періоду
 • Визначення подій після звітної дати. Процес затвердження фінансової звітності до випуску
 • Коригуючі й некоригуючі події
 • Розкриття інформації про події після звітної дати у звітності

Тестові завдання

Урок 24. Звіт про фінансовий стан
 • Призначення і зміст звіту про фінансовий стан
 • Подання активів і зобов'язань з поділом на довгострокові й короткострокові

Тестові завдання

Урок 25. Звіт про сукупний дохід
 • Призначення і зміст звіту про сукупний дохід
 • Звіт про фінансові результати
 • Звіт про інший сукупний дохід

Тестові завдання

Урок 26. Звіт про зміни в капіталі
 • Призначення і зміст звіту про зміни у власному капіталі
 • Облік капіталу згідно з МСФЗ
 • Перехід фінансового результату поточного року в інші статті капіталу

Тестові завдання

Урок 27. Звіт про рух грошових коштів
 • Призначення звіту про рух грошових коштів
 • Прямий і непрямий методи, що використовуються при підготовці звіту

Тестові завдання

Модуль 8 Консолідована звітність: структура, принципи та методика складання. Узагальнюючі тести
(уроки 28-30)
Урок 28. Консолідована звітність
Частина 1. Принципи консолідації. Консолідація при придбанні
 • Поняття «консолідована» і «окрема» фінансова звітність
 • Контроль інвестора. Можливі структури груп
 • Основні принципи консолідації за методом придбання
 • Консолідація на дату придбання

Тестові завдання

Урок 29. Консолідована звітність
Частина 2. Консолідація в подальшому. Припинення консолідації. Асоційовані компанії
 • Консолідація на наступні звітні дати
 • Поетапне придбання
 • Вибуття контрольованої компанії
 • Відображення в консолідованій звітності асоційованих компаній

Тестові завдання

Урок 30. Підсумки тверджень. Практичні рекомендації.

Узагальнюючі тести для закріплення курсу

Лектор викладає уроки російською мовою

ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ
 • 30 відеоуроків
  з письмовими відповідями
  на запитання
 • ТЕСТи
  після кожного відеоуроку
  для закріплення знань
 • СЕРТИФІКАТ
  після успішного
  завершення курсу
Станьте сучасним фахівцем з online-школою фінансів від 7eminar.com!

ЦІНА ДІЄ ДО 20 КВІТНЯ

00дні
:
00год
:
00хв
:
00сек
Курс
online-школи

3 999 грн

5 999 грн

оплатити картою

 • 30 відеоуроків
 • Письмові відповіді на запитання
 • Презентації лектора
 • Тести для
  закріплення знань
 • Сертифікат
БУХГАЛТЕРСЬКА
ВІДЕОПЛАТФОРМА №1

129 грн/міс.

449 грн/міс.

 • Доступ до цього
  відеопроєкту
  , а також
  ще до 300+ відеокурсів,
  вебінарів та трансляцій
  на усі найважливіші
  бухгалтерські теми
  за супервигідною ціною

бухгалтерська відеоплатформа №1

Всі корисні відеоматеріали в одному місці!

Хочете зекономити свої кошти та отримати доступ до 300+ відеокурсів, вебінарів та трансляцій на усі найважливіші бухгалтерські теми?

Передплатіть Бухгалтерську Відеоплатформу №1.

Детальніше про відеоплатформу
 • otpbank
 • 7eminar
 • Дебет-Кредит
7eminar.com