7eminar Підтвердіть свій еmail На Вашу пошту надіслано повідомлення
online-Школа сучасного бухгалтера:

П(C)БО
ВІД А ДО Я

Замовити
ПРО ЩО ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ
Image Title
бухгалтерські
проведення
з прикладами
Image Title
первинні
документи обліку
Image Title
формування
фінансової звітності
Image Title
стандарти
і бухгалтерський
облік
Для кого ця школа
Image Title
 • новачки
  та досвідчені бухгалтери
 • фахівці, які хочуть зрозуміти
  бухгалтерський облік
 • кожен, хто любить бухгалтерію
  та живе нею щохвилини
ЛЕКТОР
Людмила Тимофеєва
Головний спеціаліст АФ «Контракти-Аудит»,
аудитор, податковий консультант,
фахівець з оподаткування прибутку підприємств.
ТЕМИ КУРСУ

Модуль 1. «Стандарти і бухгалтерський облік»

Урок 1 із 16

Вивчаємо Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
 • Визначення термінів. Класифікація підприємств.
 • Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 • Принципи бухгалтерського обліку.
 • Організація та ведення бухгалтерського обліку.
 • Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку.
 • Наказ про облікову політику.
 • Формування фінансової звітності.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 2 із 16

П(с)БО 7 «Основні засоби»
 • Нормативні акти, що регулюють операції з основними засобами та МНМА. Облікова політика.
 • Придбання. Формування первісної вартості. Кваліфікаційні активи. Безоплатно отримані ОЗ.
 • Амортизація та строк корисного використання. Призупинення нарахування амортизації.
 • Переоцінка основних засобів та зміна корисності. Відображення у бухгалтерському обліку.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 3 із 16

П(с)БО 7 «Основні засоби», П(с)БО 14 «Оренда», П(с)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу,
та припинена діяльність»
 • Ремонт та поліпшення основних засобів у т.ч. орендованих. Документування та бухгалтерський облік.
 • Продаж основних засобів. Бухгалтерський облік.
 • Ліквідація основних засобів.
 • Облік МНМА.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 4 із 16

П(с)БО 8 «Нематеріальні активи»
 • Визначення. Групи нематеріальних активів. Документування.
 • Визнання та оцінка НА. Формування первісної вартості.
 • Амортизація НА. Вибір методу нарахування амортизації та особливості визначення строку корисного використання.
 • Переоцінка.
 • Вибуття НА.
 • Бухгалтерський облік НА.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 5 із 16

П(с)БО 9 «Запаси»
 • Визнання та первісна оцінка запасів. Структура запасів.
 • Особливості відображення транспортно-заготівельних витрат у бухгалтерському обліку.
 • Методи вибуття запасів.
 • Оцінка запасів на дату балансу. Проведення уцінки та дооцінки у бухгалтерському обліку.
 • Списання запасів. Бухгалтерські проведення.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 6 із 16

П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
 • Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості.
 • Довгострокова та поточна заборгованість.
 • Резерв сумнівних боргів: методи, розрахунок, списання тощо. Бухгалтерські проведення.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 7 із 16

П(с)БО 11 «Зобов’язання»
 • Поточні та довгострокові зобов’язання.
 • Непередбачені зобов’язання. Доходи майбутніх періодів.
 • Визнання та оцінка зобов’язань. Теперішня вартість.
 • Створення забезпечень. Бухгалтерський облік.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 8 із 16

П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції»
 • Види фінансових інвестицій.
 • Первісна оцінка інвестицій та оцінка на дату балансу.
 • Особливості обліку інвестицій за методом участі у капіталі. Відображення у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 9 із 16

П(с)БО 31 «Фінансові витрати», П(с)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»
 • Визначення інвестиційного активу.
 • Капіталізація фінансових витрат.
 • Випадки, причини і тривалість зупинення виконання робіт зі створення кваліфікаційного активу та капіталізації фінансових витрат.
 • Визначення інвестиційної нерухомості.
 • Особливості обліку та оцінки інвестиційної нерухомості.
 • Вибуття інвестиційної нерухомості.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 10 із 16

П(с)БО 15 «Дохід»
 • Які надходження не визнаються доходом.
 • Класифікація доходів. Відображення у бухгалтерському обліку.
 • Дата визнання доходу від реалізації товарів, продукції.
 • Особливості визначення доходу, пов’язаного з наданням послуг.
 • Як визначається дохід від цільового фінансування.
 • Оцінка доходу.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 11 із 16

П(с)БО 16 «Витрати» (частина 1)
 • Визнання та класифікація витрат. Які витрати не визнаються витратами.
 • Адміністративні витрати, витрати на збут. Інші витрати та операційні витрати у прикладах.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 12 із 16

П(с)БО 16 «Витрати» (частина 2)
 • Виробнича собівартість. Калькуляція, об’єкт калькулювання, одиниця калькулювання, база розподілу тощо. Приклади та рекомендації.
 • Загальновиробничі витрати: перелік, класифікація та розподіл. Приклади.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 13 із 16

П(с)БО 17 «Податок на прибуток»
 • Поточний та обліковий податок на прибуток.
 • Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання.
 • Визнання витрат (доходів) із податку на прибуток.
 • Відображення у фінансовій звітності.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 14 із 16

П(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»
 • Відображення операцій в іноземній валюті.
 • Розрахунок курсових різниць. Операційні та неопераційні курсові різниці. Їх вплив на фінансовий результат та на суму додаткового капіталу.
 • Господарська одиниця за межами України.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 15 із 16

П(с)БО 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах»
 • Дата балансу, облікова оцінка та облікова політика. Зміни облікових оцінок та облікової політики.
 • Виправлення помилок поточного року та попередніх років. Термін виправлення помилок. Приклади.
 • Події після дати балансу.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 16 із 16

П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
 • Термінологія для складання фінансової звітності.
 • Склад та елементи фінансової звітності.
 • Принципи складання фінансової звітності.
 • Розкриття інформації у фінансовій звітності.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Модуль 2. «Фінансова звітність»

Урок 1 із 2

«Баланс» («Звіт про фінансовий стан»)
 • Структура балансу: активи, власний капітал та зобов’язання.
 • Формування даних балансу.
 • Аналіз статей балансу.
 • Типові помилки, які допускають при складанні балансу.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Урок 2 із 2

«Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід»).
 • Фінансові результати. Дані для складання звіту.
 • Аналіз витрат та доходів.
 • Сукупний дохід.
 • Елементи операційних витрат.
 • Розрахунок показників прибутковості акцій.
 • ТЕСТ-питання для закріплення знань.

Письмові відповіді на запитання

вся програма
ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ
computer
МОДУЛЬ 1
16 відеоуроків
з письмовими
відповідями
на запитання
computer
МОДУЛЬ 2
2 відеоуроки
з письмовими
відповідями
на запитання
wedding-planning
ТЕСТ-ПИТАННЯ
після кожного
відеоуроку
для закріплення
знань
handshake
Отримання
сертифікату
після успішного
завершення курсу

ЦІНА ДІЄ ДО 10 ЛИПНЯ

00дні
:
00год
:
00хв
:
00сек
ВИ ОТРИМАЄТЕ
 • вісімнадцять відеоуроків
 • письмові відповіді на запитання
 • презентації лектора
 • тести-питання для закріплення знань
 • сертифікат

6 999грн

Людмила Тимофеєва запрошує

ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ
Ви зможете:
 • насамперед, бути більш впевненими
  при прийнятті бухгалтерських рішень;
 • скористатись інструментами бухгалтерського
  обліку для оптимізації;
 • правильно обирати і змінювати облікову
  політику та облікову оцінку;
 • проаналізувати стан бухгалтерського обліку
  вашого підприємства.

Відповіді на ваші запитання допоможуть
в практичному житті, а сертифікат
про здобутий рівень фахівця
стане приємним закріпленням
отриманих знань і навичок!

Image Title
Приєднуйтесь до фахівців сучасності - online-школи бухгалтера 7eminar.com!
замовити
Софтком 7eminar Дебет-Кредит