7eminar Підтвердіть свій еmail На Вашу пошту надіслано повідомлення

Online-школа для бухгалтера

П(С)БО

легкий старт

18 уроків
з Людмилою Тимофеєвою

Про що
дізнаєтеся
 • Як правильно вести бухгалтерський облік
 • Первинні документи як основа обліку
 • Облік доходів, витрат та їх взаємозв'язок із прибутком
 • Фінансова звітність: заповнюємо без помилок
Для кого ця школа

Бухгалтер-новачок

Бухгалтер-новачок
Особи

Особи, які хочуть стати
бухгалтерами

Аудитор

Аудитор
лектор

Головний бухгалтер

ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЄВА

Лектор

ЛЮДМИЛА
ТИМОФЕЄВА

Головний спеціаліст АФ «Контракти-Аудит», аудитор, податковий консультант, фахівець з оподаткування прибутку підприємств

ТЕМИ КУРСУ

Модуль 1. Стандарти й бухгалтерський облік
(16 уроків)

Урок 1 із 16
Вивчаємо Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
 • Визначення термінів. Класифікація підприємств.
 • Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 • Принципи бухгалтерського обліку.
 • Організація та ведення бухгалтерського обліку.
 • Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку.
 • Наказ про облікову політику.
Урок 2 із 16
П(С)БО 7 «Основні засоби»
 • Нормативні акти, що регулюють операції з основними засобами та МНМА. Облікова політика. Зміна вартісної оцінки в податковому обліку і вплив на бухгалтерський облік.
 • Придбання. Компонентний облік. Формування первісної вартості. Кваліфікаційні активи. Безоплатно отримані ОЗ.
 • Амортизація та строк корисного використання. Призупинення нарахування амортизації.
 • Переоцінка основних засобів та зміна корисності. Відображення в бухгалтерському обліку.
Урок 3 із 16
П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 14 «Оренда», П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
 • Ремонт і поліпшення основних засобів, зокрема орендованих. Документування та бухгалтерський облік.
 • Продаж основних засобів. Бухгалтерський облік.
 • Ліквідація основних засобів.
 • Облік МНМА. Відмінність від основних засобів і МШП.
Урок 4 із 16
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
 • Визначення. Групи нематеріальних активів. Документування.
 • Визнання та оцінка НА. Формування первісної вартості.
 • Амортизація НА. Вибір методу нарахування амортизації та особливості визначення строку корисного використання.
 • Переоцінка.
 • Вибуття НА.
 • Бухгалтерський облік НА.
Урок 5 із 16
П(С)БО 9 «Запаси»
 • Визнання та первісна оцінка запасів. Структура запасів.
 • Особливості відображення транспортно-заготівельних витрат у бухгалтерському обліку.
 • Методи вибуття запасів.
 • Оцінка запасів на дату балансу. Проведення уцінки та дооцінки у бухгалтерському обліку.
 • Списання запасів. Бухгалтерські проведення.
Урок 6 із 16
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
 • Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості.
 • Довгострокова та поточна заборгованість.
 • Відображення довгострокової дебіторської заборгованості за теперішньою вартістю.
 • Резерв сумнівних боргів: методи, розрахунок, списання тощо. Бухгалтерські проведення.
Урок 7 із 16
П(С)БО 11 «Зобов’язання»
 • Поточні та довгострокові зобов’язання.
 • Відображення довгострокових зобов’язань за теперішньою вартістю.
 • Непередбачені зобов’язання. Доходи майбутніх періодів.
 • Визнання та оцінка зобов’язань.
 • Створення забезпечень.
Урок 8 із 16
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
 • Види фінансових інвестицій.
 • Первісна оцінка інвестицій та оцінка на дату балансу.
 • Особливості обліку інвестицій за методом участі у капіталі. Відображення у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
Урок 9 із 16
П(С)БО 31 «Фінансові витрати», П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»
 • Визначення інвестиційного активу.
 • Капіталізація фінансових витрат.
 • Випадки, причини і тривалість зупинення виконання робіт зі створення кваліфікаційного активу та капіталізації фінансових витрат.
 • Визначення інвестиційної нерухомості.
 • Особливості обліку та оцінки інвестиційної нерухомості.
 • Вибуття інвестиційної нерухомості.
Урок 10 із 16
П(С)БО 15 «Дохід»
 • Які надходження не визнаються доходом.
 • Класифікація доходів. Відображення у бухгалтерському обліку.
 • Дата визнання доходу від реалізації товарів, продукції.
 • Особливості визначення доходу, пов’язаного з наданням послуг.
 • Як визначається дохід від цільового фінансування.
 • Оцінка доходу.
Урок 11 із 16
П(С)БО 16 «Витрати»
 • Визнання та класифікація витрат. Які витрати не визнаються витратами.
 • Адміністративні витрати, витрати на збут. Інші витрати та операційні витрати у прикладах.
Урок 12 із 16
П(С)БО 16 «Витрати»
 • Виробнича собівартість. Калькуляція, об’єкт калькулювання, одиниця калькулювання, база розподілу тощо. Приклади та рекомендації.
 • Загальновиробничі витрати: перелік, класифікація та розподіл. Приклади.
Урок 13 із 16
П(С)БО 17 «Податок на прибуток»
 • Поточний та обліковий податок на прибуток.
 • Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання.
 • Визнання витрат (доходів) із податку на прибуток.
 • Відображення у фінансовій звітності.
Урок 14 із 16
П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»
 • Відображення операцій в іноземній валюті.
 • Розрахунок курсових різниць. Операційні та неопераційні курсові різниці. Їх вплив на фінансовий результат та на суму додаткового капіталу.
 • Господарська одиниця за межами України.
Урок 15 із 16
П(С)БО 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах»
 • Дата балансу, облікова оцінка та облікова політика. Зміни облікових оцінок та облікової політики.
 • Виправлення помилок поточного року та попередніх років. Термін виправлення помилок. Приклади.
 • Події після дати балансу.
Урок 16 із 16
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
 • Термінологія для складання фінансової звітності.
 • Склад та елементи фінансової звітності.
 • Принципи складання фінансової звітності.
 • Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Модуль 2. Фінансова звітність
(2 уроки)

Урок 1 із 2
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 • Структура Балансу: активи, власний капітал та зобов’язання.
 • Формування даних Балансу.
 • Аналіз статей Балансу.
 • Типові помилки, які допускають при складанні Балансу.
Урок 2 із 2
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 • Фінансові результати. Дані для складання Звіту.
 • Аналіз витрат та доходів.
 • Сукупний дохід.
 • Елементи операційних витрат.
 • Розрахунок показників прибутковості акцій.
ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ
 • МОДУЛЬ 1
  16 відеоуроків з письмовими
  відповідями на запитання
 • МОДУЛЬ 2
  2 відеоуроки з письмовими
  відповідями на запитання
 • ТЕСТи-ПИТАННЯ
  після кожного відеоуроку
  для закріплення знань
 • СЕРТИФІКАТ
  отримання після успішного
  завершення курсу
ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ
Ви зможете:
 • Бути більш впевненими при прийнятті
  бухгалтерських рішень
 • Скористатись інструментами
  бухгалтерського обліку для оптимізації
 • Правильно обирати і змінювати облікову
  політику та облікову оцінку
 • Проаналізувати стан бухгалтерського
  обліку вашого підприємства
Станьте сучасним фахівцем з online-школою для бухгалтера від 7eminar.com!

ЦІНА ДІЄ ДО 19 КВІТНЯ

00дні
:
00год
:
00хв
:
00сек
Курс
online-школи

2 499 грн

6 999 грн

 • 18 відеоуроків
 • Письмові відповіді на запитання
 • Презентації лектора
 • Тести-питання для
  закріплення знань
 • Сертифікат
БУХГАЛТЕРСЬКА
ВІДЕОПЛАТФОРМА №1

129 грн/міс.

449 грн/міс.

 • Доступ до цього
  відеопроєкту
  , а також
  ще до 300+ відеокурсів,
  вебінарів та трансляцій
  на усі найважливіші
  бухгалтерські теми
  за супервигідною ціною

бухгалтерська відеоплатформа №1

Всі корисні відеоматеріали в одному місці!

Хочете зекономити свої кошти та отримати доступ до 300+ відеокурсів, вебінарів та трансляцій на усі найважливіші бухгалтерські теми?

Передплатіть Бухгалтерську Відеоплатформу №1.

Детальніше про відеоплатформу
 • otpbank
 • 7eminar
 • Дебет-Кредит
7eminar.com